Gospodarka wodno-ściekowa przemysłowa i komunalna

 • koncepcje modernizacji istniejących zakładów oraz projekty koncepcyjne dla nowych instalacji,
 • projekty podstawowe i wykonawcze:

        -      stacji uzdatniania wody dla celów przemysłowych i komunalnych,
        -      instalacji uzdatniania ścieków przemysłowych,
        -      instalacji korekcji chemicznej obiegów wodno-parowych i chłodzących,
        -      instalacji oczyszczania kondensatów technologicznych,
        -      gospodarki chemikaliami dla potrzeb zakładów,

 • analizy gospodarki wodnej zakładów przemysłowych,
 • analizy gospodarki ściekami przemysłowymi, pod kątem możliwości ich uzdatnienia i ponownego wykorzystania do celów przemysłowych,
 • dokumentacja do pozwolenia na budowę,
 • operaty wodno-prawne,
 • specjalistyczna dokumentacja do uzgodnień (np.  dla UDT, TDT),
 • instrukcje eksploatacji i rozruchu,
 • dokumentacja powykonawcza,
 • nadzory autorskie,
 • rozruch i szkolenia obsługi, w zakresie jak wyżej.