Energetyka zawodowa, przemysłowa i ciepłownictwo

  • doradztwo techniczne przy opracowaniu koncepcji źródeł energetycznych,
  • analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej,
  • projekty podstawowe, wykonawcze oraz powykonawcze dla:

          -      bloków energetycznych węglowych,
          -      bloków gazowo-parowych,
          -      ciepłowni i elektrociepłowni miejskich i przemysłowych,
          -      zakładów termicznego przetwarzania odpadów,
          -      odnawialnych źródeł energii,
          -      sieci ciepłowniczych (wodnych, parowych),
          -      instalacji gospodarki olejowej,
          -      instalacji wytwarzania, uzdatniania i dystrybucji powietrza,
          -      układów zasilania instalacji energetycznych w paliwo,
          -      gospodarki odpadami paleniskowymi i sorbentem,
          -      instalacji uzdatniania wody dla obiegu wodno–parowego kotła,
          -      instalacji uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego,
          -      instalacji uzdatniania wody dla uzupełniania strat obiegu ciepłowniczego,
          -      instalacji oczyszczania kondensatu turbinowego oraz zewnętrznej regeneracji jonitów,
          -      instalacji oczyszczania ścieków technologicznych, opadowych i komunalnych,
          -      instalacji chłodzenia generatora,
          -      instalacji gaszenia generatora,
          -      instalacji odpylania spalin,
          -      instalacji odsiarczania spalin,
          -      instalacji odazotowania spalin,
          -      gospodarki remontowej,
          -      instalacji pomocniczych,

  • specjalistyczne analizy oraz obliczenia przepływowe CFD, wytrzymałościowe i kompensacyjne,
  • nadzór autorski,
  • instrukcje rozruchów i eksploatacji,
  • funkcja inżyniera projektu,
  • przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej wraz z przedmiarami.