Реализации

Elektrociepłownia SYNTHOS Dwory 7 sp. z o.o. S.J. w Oświęcimiu

Projektowane obiekty:

Kocioł Fluidalny OFz – 140 z odpylaczem

Zakres prac:  

Projekt Technologiczny, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, Dokumentacja Powykonawcza, Nadzory Autorskie.

Другой