Реализации

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Radoszynie PGNiG S.A.

Projektowane obiekty:

Ośrodek Centralny Radoszyn – w tym główne układy technologiczne: układ redukcji i separacji ropy,
blok stabilizacji i odsalania ropy, aminowa instalacja odsiarczania gazu wraz z układem redukcyjno –
pomiarowym, park zbiorników magazynowych ropy, wody słonej, wody złożowej i gazu ziemnego,
pompownia ropy wraz z układem nalewaków, pompownia chemikaliów, układ gazu zrzutowego wraz
z pochodnią; Strefy Przyodwiertowe; Rurociągi Przesyłowe Płynu Złożowego.  

Zakres prac:

  • Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta,
  • Projekt Podstawowy,
  • Projekt Budowlany,
  • Projekty Wykonawcze,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie

Другой