Projects

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w Radoszynie PGNiG S.A.

Projektowane obiekty:

Ośrodek Centralny Radoszyn – w tym główne układy technologiczne: układ redukcji i separacji ropy,
blok stabilizacji i odsalania ropy, aminowa instalacja odsiarczania gazu wraz z układem redukcyjno –
pomiarowym, park zbiorników magazynowych ropy, wody słonej, wody złożowej i gazu ziemnego,
pompownia ropy wraz z układem nalewaków, pompownia chemikaliów, układ gazu zrzutowego wraz
z pochodnią; Strefy Przyodwiertowe; Rurociągi Przesyłowe Płynu Złożowego.  

Zakres prac:

  • Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta,
  • Projekt Podstawowy,
  • Projekt Budowlany,
  • Projekty Wykonawcze,
  • Dokumentacja Powykonawcza,
  • Nadzory Autorskie

Other

Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A.

[realizacja 2012-2013] Projektowane obiekty: Instalacja Dawkowania Kwasu Organicznego dla IOS Bloki 2-12, oraz układu odwadniania R31, układrurociągu parowego pary do wtórnego przegrzewu bloków 9-12, instalacja oczyszczania kondensatu(IOK) na blokach nr 2, 9, 10, 11...

read more