Gospodarka wodno-ściekowa przemysłowa i komunalna

Gospodarka wodno sciekowa ikona

Projekty podstawowe i wykonawcze:

  • stacji uzdatniania wody dla celów przemysłowych i komunalnych,
  • instalacji uzdatniania ścieków przemysłowych,
  • instalacji korekcji chemicznej obiegów wodno-parowych i chłodzących,
  • instalacji oczyszczania kondensatów technologicznych,
  • gospodarki chemikaliami dla potrzeb zakładów,

Koncepcje modernizacji istniejących zakładów oraz projekty koncepcyjne dla nowych instalacji.

Analizy gospodarki wodnej zakładów przemysłowych.

Analizy gospodarki ściekami przemysłowymi, pod kątem możliwości ich uzdatnienia i ponownego wykorzystania do celów przemysłowych.

Dokumentacja do pozwolenia na budowę.

Operaty wodno-prawne.

Specjalistyczna dokumentacja do uzgodnień (np. dla UDT, TDT).

Instrukcje eksploatacji i rozruchu.

Dokumentacja powykonawcza.

Nadzory autorskie.

Rozruch i szkolenia obsługi, w zakresie jak wyżej.